+976 9590-1970 info@mongoliancontempballet.com

Монголйн Балетын хөтөлбөр нь бүжигчин, бүжиг дэглээч, дизайнер, ая зохиогч нарт өөрийн ур чадвараа дээшлүүлэн, карьераа эхлүүлэх, тухайн салбарын мэргэжилтнүүдээс суралцах, боловсролоо дээшлүүлэх боломжийг олгодог.